relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 16/2017

Raport bieżący 16/2017

Temat:
Nałożenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) decyzję, na podstawie art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 3a, w związku z art. 11 i art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 220 ze zm.), w związku z § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 r., Nr 133, poz. 924), oraz na podstawie art. 104  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w której Prezes URE orzekł, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu 5 lipca 2016 r., na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne (o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym 41/2016 z 2016-07-07), że Spółka w dniach od 10 sierpnia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r., w odniesieniu do obiektu zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A, naruszyła obowiązek stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynikający z art. 11 i art. 11d ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, co podlega karze pieniężnej określonej w art. 56 ust. 1 pkt 3 tej ustawy i za działanie to Prezes URE wymierzył Emitentowi karę pieniężną w kwocie 21 750 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Emitent nie będzie składał odwołania od powyższej decyzji Prezesa URE.

← Powrót