relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 15/2021

Raport bieżący 15/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 17:05

Temat
Powołanie Członka Zarządu Artur Hibner

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Artura Hibnera i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu.

Pan Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Na tej uczelni ukończył również studia podyplomowe z zakresu Finanse i Rachunkowość. Dodatkowo był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska od 12.2004 Decora S.A. – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 07.1997 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _poprzednik prawny Emitenta_ – początkowo jako Główny Księgowy, następnie Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy 07.1997 – 12.2004 Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej – Główny Księgowy, Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy 12.1996 – 07.1997 AS Sp. z o.o. w Poznaniu – specjalista ds. handlowych.

Ponowne powołanie Pana Artura Hibnera w skład Zarządu związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem w dniu 1 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Zarządu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Artura Hibnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Artur Hibner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Hibner nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót