relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 15/2018

Raport bieżący 15/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:34

Temat:
Zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść zmiany, dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 kwietnia  2018 roku.

 
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść dokonanej zmiany:

Dotychczas obowiązująca treść §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A.
„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następnych.”

Zmieniona treść §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A.
„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu)  członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następnych.”
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. uchwałą nr 16 z dnia 24 kwietnia 2018 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający w/w zmianę Statutu.
Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy
w załączeniu.
O proponowanej zmianie Statutu Spółka informowała w Raporcie bieżącym 09/2018 z dnia 29.03.2018 r.
Zmiany będą obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-04-24 18:34 | Raport bieżący 15/2018

Tekst jednolity Statutu Decora S.A.

24-04-2018

← Powrót