relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 15/2014

Raport bieżący 15/2014

Temat:  

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22 października 2014 roku sporządzonego w Warszawie, zgodnie
z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., powziął informację o tym, że w wyniku nabycia akcji DECORA S.A. przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFI”) posiada w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit, BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja oraz zleceniodawców, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie w dniu 15 października 2014r. akcji Emitenta w wyniku transakcji rozliczonych dnia 17 października 2014 roku.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 557 428 akcji, co stanowiło 4,93% udziału
w kapitale zakładowym Emitenta.

Liczba głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 557 428 głosów, co stanowiło 4,93%
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Według stanu na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia tj. na dzień 22 października 2014 roku BPH TFI posiada 844 785 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 7,47% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 844 785 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,47% ogólnej liczby głosów.

← Powrót