relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2022

Raport bieżący 14/2022
Data: 6.06.2022
Godzina: 16:26

Temat :

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 6 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2021, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100) na jedną akcję.

Zarząd podaje, że dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwaliło, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 14 czerwca 2022 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 28 czerwca 2022 r.

← Powrót