relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2021

Raport bieżący 14/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 17:00

Temat
Powołanie Członka Zarządu Waldemar Osuch

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Waldemara Osucha i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, w zakresie Technologii, a także ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu _2001_. Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska od 12.2004 Decora S.A. – Prezes Zarządu 11.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _poprzednik prawny Emitenta_ – Dyrektor _pełnił również funkcję Prokurenta Spółki_ 08.1994 – 10.1994 Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej – Szef Działu Sprzedaży 12.1993 – 07.1994 Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji

Ponowne powołanie Pana Waldemara Osucha w skład Zarządu związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem w dniu 1 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Waldemara Osucha poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Waldemar Osuch nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót