relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2020

Raport bieżący 14/2020
Data: 29.05.2020
Godzina: 14:19

Temat:
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że 29.05.2020 r. uzyskał informację o uchwale Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2020 r. (podjętą w trybie pisemnym zgodnie z § 14 ust. 8 Statutu Spółki) o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz o dokonanie przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Decora S.A., za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 1.01.2021 r. do 30.06.2021, oraz o dokonanie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

  1. Do przeprowadzenia badania wybrano:

Roedl Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-833), ul. Sienna   73, wpisana pod numerem KRS 0000050605 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wskazana firma audytorska jest uprawniona do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089, z późniejszymi zmianami) i jest wpisana na listę firm audytorskich Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2623

  1. Spółka nie korzystała wcześniej z usług Roedl Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
  2. Organem dokonującym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu Decora S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.
  3. Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Decora S.A., za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. i od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., oraz dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. i od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

← Powrót