relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2018

Raport bieżący 14/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:19

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Jakub Byliński

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Bylińskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jakub Byliński, lat 42 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo i Administracja.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:
2002.11 -2007.03 ZK w Koziegłowach – Inspektor ds. organizacyjno – prawnych
2007.04 -2007.10 Kancelaria Adwokacka – Jakub Krych – Prawnik
2007.11 -2012.07 CZMiW Centrowet – Cezal Sp. z o.o. Poznań – Specjalista ds. windykacyjnych i prawnych
2012.08 -2014.03 Reichelt i Partnerzy Spółka Adwokacka – Asystent prawny
2014.04 -2015.05 ZZN Sp. z o.o. Poznań – Doradca ds. nieruchomości, administrator
2015.06 –obecnie Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu- Kierownik działu administracyjno – gospodarczego
Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Byliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Byliński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jakub Byliński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. 
Pan Jakub Byliński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

← Powrót