relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2021

Raport bieżący 13/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 16:57

Temat
Wybór członka Rady Nadzorczej – Włodzimierz Lesiński

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Lesińskiego. Natomiast Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 1 czerwca 2021 roku powierzyła Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Włodzimierz Lesiński posiada wykształcenie wyższe Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, specjalizacja obrabiarki i urządzenia technologiczne _1980 rok_.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska
od 03.2008 Lena Lighting S.A. _Środa Wlkp._ – Prezes Zarządu
od 12.2004 Decora S.A. _Środa Wlkp._ – Członek Rady Nadzorczej _od 17.02.2005 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej_.
11.1997 – 03.2006 Aquaform Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Członek Zarządu – Przewodniczący Rady Nadzorczej
12.2004 – 03.2008 Lena Lighting S.A. _spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o._
od 01.1996 Dusar Industrie Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Członek Zarządu
08.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Członek Zarządu
01.2000 – 12.2004 Lena Electric Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Członek Zarządu
01.2000 – 12.2004 Lena Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Członek Zarządu
01.1990 – 02.1991 Gobar Sp. z o.o. _Środa Wlkp._ – Pełnomocnik ds. Kontaktów Zagranicznych
11.1986 – 12.1989 Exbud Skanska Kielce – Kierownik Usługi
02.1984 – 12.1987 REMOPAP z siedzibą w Poznaniu – Samodzielny Konstruktor
01.1983 – 01.1984 Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – Kierownik Działu Technicznego
04.1982 – 12.1982 WIEPOFAMA S.A. Poznań – Asystent Projektanta
06.1980 – 12.1980 P.W. MEHATRA z siedzibą w Środzie Wlkp. – Stażysta

Ponowne powołanie Pana Włodzimierza Lesińskiego w skład Rady Nadzorczej związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Włodzimierza Lesińskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Włodzimierz Lesiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót