relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2020

Raport bieżący 13/2020
Data: 22.05.2020
Godzina: 13:29

Temat:

Autopoprawka Zarządu do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2020 r. z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. („Spółka”) na dzień 29 maja 2020 r. („ZWZA”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmian do następujących projektów uchwał ZWZA:

a) Uchwały nr 18 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń („Uchwała w Sprawie Polityki Wynagrodzeń”),

b) Uchwały nr 19 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego”),

c) Uchwały nr 20 w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Emisji Warrantów”),

d) Uchwały nr 24 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki”).

Powyższa autopoprawka do Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki wynika w szczególności ze zmiany okresu stanowiącego podstawę do weryfikacji spełnienia kryterium ekonomicznego programu motywacyjnego z lat obrotowych 2021-2023 na lata obrotowe 2020-2022. Z kolei zmiana Uchwały w Sprawie Polityki Wynagrodzeń jest konsekwencją uszczegółowienia wybranych zagadnień uregulowanych w projekcie tej polityki.

Treść zmienionej Uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń, Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki, w trybie obrazującym również możliwość śledzenia wprowadzonych zmian, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, a ww. uchwały w tymże brzmieniu zostaną przedstawione na ZWZA.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Zmienione projekty uchwał

22-05-2020

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Zmienione projekty uchwał – tryb śledzenia zmian

22-05-2020

← Powrót