relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2018

Raport bieżący 13/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:15

Temat:
Odwołanie członka Rady Nadzorczej – Andrzej Tomaszewski

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

← Powrót