relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2015

Raport bieżący 13/2015

Temat:

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 września 2015r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 07, 08 i 09 września 2015r. dokonała zakupu łącznie 52.275 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
w następujących wolumenach i cenach:
•    w dniu 07.09.2015 – 529 sztuk po cenie 6,45 zł za jedną akcję
•    w dniu 08.09.2015 – 1.746 sztuk po cenie 6,45 zł za jedną akcję
•    w dniu 09.09.2015 – 50.000 sztuk po cenie 6,50 zł za jedną akcję
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót