relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Temat :
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r oraz o dokonanie przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r., oraz dokonanie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:
1. do przeprowadzenia badania wybrano: 4AUDYT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-538) ul. Kościelna 18/4, wpisaną pod numerem KRS 0000304558 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) i jest wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3363.
2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano w dniu 24 lipca 2014 roku.
3. Spółka korzystała z usług Spółki 4AUDYT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-538) ul. Kościelna 18/4, wpisaną pod numerem KRS 0000304558 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie świadczenia usług polegających na nadzorze nad prawidłowością przygotowywania przez Spółkę raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dn. 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a ponadto w zakresie świadczenia Spółce konsultacji z dziedziny podatków.
4. Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki DECORA S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
5. Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na okres dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r. oraz o dokonania przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r., oraz dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

← Powrót