relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 12/2018

Raport bieżący 12/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:12

Temat :

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 kwietnia 2018 roku podjęło uchwałę
w przedmiocie przeznaczenia kwoty w kwocie 10.172.988,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2017, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 10 maja 2018 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 24 maja 2018 roku.

← Powrót