relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 12/2016

Raport bieżący 12/2016

Temat:

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2015.

Podstawa prawna:
 Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2016 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2015 roku zysku netto w kwocie 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), w całości do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych)  z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

← Powrót