relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 12/2014

Raport bieżący 12/2014

Temat:
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 czerwca 2014 roku sporządzonego w Warszawie, zgodnie
z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające funduszami: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej: „DFE”), powziął informację od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o tym że w wyniku nabycia przez OFE oraz DFE akcji Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez OFE i DFE wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było nabycie akcji Emitenta w wyniku transakcji rozliczonych dnia 06 czerwca 2014 roku.
Przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały 262.641 sztuk akcji Decora S.A., co stanowiło 2,32% kapitału zakładowego Emitenta.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE i DFE dawały łącznie 262.641 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 2,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Według stanu na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia tj. na dzień 11 czerwca 2014 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały 716.834  sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 716.834 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,34 % ogólnej liczby głosów.

← Powrót