relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2023

Raport bieżący 11/2023
Data: 27.04.2023
Godzina: 11:30

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27.04.2023 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. („Uchwała”).

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

b) kwotę 15.219.498,52 złotych (piętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W przypadku, gdyby kwota dywidendy na akcję nie wyrażała się w pełnych groszach, kwota dywidendy na akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy. Różnica pomiędzy kwotą 21.094.126,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy a iloczynem liczby akcji biorących udział w dywidendzie oraz zaokrąglonej w dół do pełnych groszy kwoty dywidendy na akcję Zarząd proponuje przeznaczyć po dniu wypłaty dywidendy na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu niniejszej Uchwały Spółka jest właścicielem 150.000 sztuk akcji własnych, przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Wykonanie zobowiązania Spółki, zgodnie z dokumentacją tego programu, powinno nastąpić po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. W związku z powyższym oraz z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakazujących wykonywania praw udziałowych z akcji własnych, akcje te nie będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli będą akcjami własnymi Spółki na dzień dywidendy, wskazany przez Walne Zgromadzenie, natomiast posiadacze tych akcji będą mieli prawo do uczestnictwa w dywidendzie, jeżeli akcje własne zostaną zbyte przez Spółkę przed dniem dywidendy.

W związku z powyższym, w przypadku uwzględnienia niniejszej rekomendacji Zarządu, dywidenda na akcję będzie wynosić z uwzględnieniem powyżej określonych zasad zaokrągleń:

a) 2,00 zł (dwa złote 00/100) na jedną akcję w przypadku zbycia przez Spółkę wszystkich akcji własnych przed dniem dywidendy;

b) 2,02 zł (dwa złote 02/100) na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez Spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

← Powrót