relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2022

Raport bieżący 11/2022
Data: 3.06.2022
Godzina: 12:06

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ( Emitent ; Spółka ) informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 16. (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 6 czerwca 2022 roku.

Otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały, jak również treść zmodyfikowanego formularza do głosowania przez pełnomocnika i zestawienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Projekty uchwał ZWZ 2022 _uwzledniajace zmiany zgloszone przez akcjonariusza_ 03-06-2022
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Formularz głosowania dla pełnomocnika _uwzgledniajacy zmiany zgloszone przez akcjonariusza_ 03-06-2022

← Powrót