relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2020

Raport bieżący 11/2020
Data: 30.04.2020
Godzina: 11:07

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2020 rok:
Przychody ze sprzedaży – 86,7 mln PLN wobec 72,5 mln PLN w I kwartale 2019 roku, co stanowi wzrost o 14,2 mln PLN, tj. o 20%;
EBITDA  – 14,7 mln PLN wobec 11,6 mln PLN w I kwartale 2019 roku, co stanowi wzrost o 3,1 mln PLN, tj. o 27%;
Zysk netto – 9,2 mln PLN  wobec 7,3 mln PLN w I kwartale 2019 roku, co stanowi wzrost o 1,9 mln PLN, tj. o 26%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku, które Emitent zamierza opublikować 8 maja 2020 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 01/2020.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za 2019 rok wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2020 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2019 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,8 mln PLN, tj. o 22%.

Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 32,2 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 26,4 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3,1 mln PLN, tj. o 27%.

Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 14,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 11,6 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, wzrostu amortyzacji oraz wpływu MSSF 16 na amortyzację w kwocie 0,4 mln PLN.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2020 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za I kwartał 2020 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

← Powrót