relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2019

Raport bieżący 11/2019
Data: 30.01.2019
Godzina: 17:43

Temat:
Odwołanie członka Rady Nadzorczej – Andrzej Tomaszewski

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd DECORA S.A. (dalej: Spółka), na podstawie §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

← Powrót