relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2017

Raport bieżący 11/2017

Temat :

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 26 maja 2017 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26 maja 2017 roku podjęło uchwałę
w przedmiocie przeznaczenia kwoty 9.607.822,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2016, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 czerwca 2017 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 22 czerwca 2017 roku.

← Powrót