relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2016

Raport bieżący 11/2016

Temat:

Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego  przez spółkę zależną Emitenta i obniżenie wysokości poręczonego przez spółkę zależną Emitenta zobowiązania

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. („Emitent”, „Spółka”)  informuje, że w dniu 25 marca 2016 r. uzyskał informację o złożeniu przez Spółkę zależną Emitenta – ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach (Niemcy) oświadczenia o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2018 roku okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 („Umowa”) wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 22 marca 2006r. Obniżeniu do kwoty 32.000.000,00 zł uległa natomiast łączna kwota poręczonego zobowiązania wynikającego z Umowy. O udzieleniu poręczenia Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 w dniu 2 kwietnia 2015 roku.

Poręczenie dokonane przez spółkę ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach  zostało udzielone do kwoty 48.000.000,00 zł, a łączna kwota poręczonego zobowiązania wynikającego z Umowy wynosi 32.000.000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. Poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia. Poręczyciel ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach jest podmiotem zależnym Emitenta. Wartość poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.
 

← Powrót