relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Temat :
Powołanie Członka Zarządu – Waldemar Osuch

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Waldemara Osucha i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe – Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, w zakresie Technologii, a także ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska
od 12.2004 Decora S.A. – Prezes Zarządu
11.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) – Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki)
08.1994 – 10.1994 Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej – Szef Działu Sprzedaży
12.1993 – 07.1994 Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu – Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji

Ponowne powołanie Pana Waldemara Osucha w skład Zarządu związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem w dniu 25 kwietnia 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Prezesa Zarządu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Waldemara Osucha poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Waldemar Osuch nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót