relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 1/2022

Raport bieżący 1/2022
Data: 28.01.2022
Godzina: 15:40

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Raporty dotyczące 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2021 r. –14 kwietnia 2022 r.

Raporty dotyczące 2022 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r., natomiast za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 26 sierpnia 2022 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie §79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

← Powrót