relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 1/2014

Raport bieżący 1/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr.33 poz. 259).
Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Raporty dotyczące 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2013 r.– 17 marca 2014 r.

Raporty dotyczące 2014 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2014 r. – 14 maja 2014 r., natomiast za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 29 sierpnia 2014 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 p. 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z §102 ust. 1 oraz zgodnie z §101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2013 r. oraz za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259).

← Powrót