relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 09/2023

Raport bieżący 09/2023
Data: 16.03.2023
Godzina: 16:00

Temat:

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 08/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 1-15 marca 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki („Skup”).

W związku z realizacją Skupu nabytych zostanie łącznie 42.058 (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLDECOR00013 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 1.682.320,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 2.102,90 zł (dwa tysiące sto dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy).

Akcje Własne, które zostaną nabyte w wyniku rozliczenia Skupu stanowią 0,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych jest przewidywane na dzień 20 marca 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 3.865.892 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 98,91%.

Celem nabycia Akcji Własnych jest realizacja programu motywacyjnego, ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 8 września 2020 roku.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej Akcjami Własnymi, 54.900 akcjami nabytymi w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 06/2023 z 13 lutego 2023 r., 50.043 akcjami nabytymi w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 03/2023 z 20 stycznia 2023 r. oraz 2.999 akcjami nabytymi w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2022 z 14 grudnia 2022 r.

← Powrót