relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 09/2021

Raport bieżący 09/2021
Data: 30.04.2021
Godzina: 13:42

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2021 roku.

W I kwartale 2021 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w stosunku do I kwartału 2020 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 23,0 mln PLN, tj. o 26%. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 109,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 86,7 mln PLN. Zmiana jest efektem podejmowanych działań handlowych i marketingowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym oraz negatywnego wpływu pandemii COVID 19 na popyt w Porównywalnym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,9 p.p. oraz zwiększenie kwoty skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży  w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 14,9 mln PLN tj. o 46%. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 43,0 %, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosił 37,1 %. Kwota skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 47,1 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosiła 32,2 mln PLN

Zmiana wynika z większej wartości skonsolidowanych przychodów netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym, z portfolia produktowego, wyższych kursów walutowych oraz częściowym negatywnym wpływem wyższych cen surowców, który nastąpił w I kwartale 2021 r.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 2,3 mln PLN, tj. o 14%, jednakże mniej o 12,0 p.p. od wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto.

Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 18,8 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 16,5 mln PLN. Zmiana w stosunku do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika z podejmowanych działań optymalizacyjnych w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 12,9 mln PLN, tj. o 87%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 27,6 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 14,7 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 11,1 mln PLN, tj. o 121%. Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 20,3 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 9,2 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym

Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę, że trend wynikający z przedstawionych szacunków może się nie utrzymać w przyszłych okresach. Wynika to przede wszystkim z gwałtownego wzrostu cen surowców, które osiągnęły historyczne maksima cenowe oraz jednocześnie pojawiły się istotne ograniczenia związane z ich podażą. Zarząd podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2021 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za I kwartał 2021 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku, które Emitent zamierza opublikować 14 maja 2021 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 2/2021.

 

 

← Powrót