relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2024

Raport bieżący 08/2024
Data: 05.06.2024
Godzina: 16:58

Temat:
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ( Emitent ; Spółka ) informuje, że w dniu 05 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki projekty uchwał do punktu 18. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 czerwca 2024 roku, w brzmieniu tego porządku obrad ogłoszonym w dniu 23 maja 2024 r.

Otrzymane od akcjonariusza projekty uchwał, jak również treść zmodyfikowanego formularza do głosowania przez pełnomocnika i zestawienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
 Zgłoszenie projektów uchwał  05-06-2024
Formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianie porządku i zgłoszeniu uchwał  05-06-2024
Projekty uchwał ZWZ 2024 po zmianie porządku i zgłoszeniu uchwał  05-06-2024

← Powrót