relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2017

Raport bieżący 08/2017

Tytuł:

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu śródrocznego za I kwartał 2017

Na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)  Zarząd Decora S. A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu śródrocznego za I kwartał 2017 r.    

Skonsolidowany raport śródroczny za I kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2017 r. Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. termin przekazania skonsolidowanego raportu śródrocznego za I kwartał 2017 r. ustalony był na dzień 19 maja 2017 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).

← Powrót