relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2024

Raport bieżący 07/2024
Data: 23.05.2024
Godzina: 15:53

Temat:
Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 KSH porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 czerwca 2024 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej 63-000, przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Zmieniony porządek obrad, uwzględniający punkty porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA – za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto – za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia.
 17. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH.
 18. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obecne punkty 17 i 18 porządku obrad zostały wprowadzone na żądanie akcjonariuszy – Zbigniewa Juroszka oraz Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Katowicach. Obecny punkt 20 porządku obrad został wprowadzony na żądanie akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu Emitent przekazuje zmienione:

 1. treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał, uwzględniające uchwały zgłoszone do nowych, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy, punktów porządku obrad.

Podstawa prawna:

 • 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
01 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ po zmianie 23-05-2024
02 Projekty uchwał ZWZ po zmianie 23-05-2024

← Powrót