relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2021

Raport bieżący 07/2021
Data: 16.04.2021
Godzina: 10:34

Temat:
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 16.04.2021 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ( Uchwała ).

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 58.957.269,69 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób:
a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 2,00 złote (dwa złote 00/100),
b) kwotę 37.863.143,69 złotych (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

← Powrót