relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2019

Raport bieżący 07/2019
Data: 25.01.2019
Godzina: 17:22

Temat:
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r., o godz.16:41, wpłynęło od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 30 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie Pana Piotra Szczepiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Piotr Szczepiórkowski oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie kandydata przez Akcjonariusza, Curriculum Vitae kandydata oraz oświadczenie kandydata, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Zgłoszenie Piotr Szczepiórkowski

25-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Piotr Szczepiórkowski- życiorys

25-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Oświadczenie Piotr Szcepiórkowski

25-01-2019

← Powrót