relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2018

Raport bieżący 07/2018
Data: 29.03.2018
Godzina: 13:34

Temat:
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2017.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:
Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w związku z wypracowaniem przez Spółkę Decora S.A. w 2017 roku zysku netto w kwocie 13.718.460,80 zł (trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 80/100 złotych), w dniu 29 marca 2018 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A w 2017 roku zysku netto w wysokości 10.172.988,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia pozostałej części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2017 roku zysku netto w wysokości 3.545.472,80 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych) na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

← Powrót