relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2017

Raport bieżący 07/2017

Temat:

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „PKO OFE”), że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 13 kwietnia 2017 roku stan posiadania akcji Decora S.A. przez PKO OFE wzrósł powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji, tj. na dzień 12 kwietnia 2017 roku, PKO OFE posiadał 564 096 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,9905% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 564 096 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 4,9905% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia, tj. na dzień 13 kwietnia 2017 roku PKO OFE posiadał 573 277 akcji Spółki, co stanowiło 5,0718% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 573 277 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 5,0718% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

← Powrót