relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 06/2023

Raport bieżący 06/2023
Data: 13.02.2023
Godzina: 15:48

Temat:

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 05/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 1-10 lutego 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki („Skup”).

W związku z realizacją Skupu akcjonariusze złożyli Spółce oferty zbycia obejmujące łącznie 54.900 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLDECOR00013 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 1.976.400,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 2.745,00 zł (dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych).

Akcje Własne objęte ofertami, złożonymi w ramach Skupu stanowią 0,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych jest przewidywane na dzień 15 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 54.900 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu nie przekroczyła łącznej liczby akcji, którą Spółka zamierzała nabyć, nie została dokonana redukcja ofert sprzedaży akcji Spółki.

Celem nabycia Akcji Własnych jest realizacja programu motywacyjnego, ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 8 września 2020 roku.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej Akcjami Własnymi, 50.043 akcjami nabytymi w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 03/2023 z 20 stycznia 2023 oraz 2.999 akcjami nabytymi w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2022 z 14 grudnia 2022 r.

← Powrót