relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2024

Raport bieżący 05/2024
Data: 06.05.2024
Godzina: 11:25

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za I kwartał  2024 roku.

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za
I kwartał 2024 rok.

Przychody ze sprzedaży – 145,7  mln PLN wobec 152,2  mln PLN za  I kwartał 2023  rok, co stanowi spadek o 6,5 mln PLN, tj. o 4,3%.  Na nominalne zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży   istotny wpływ wywarło umocnienie PLN wobec walut obcych w I kwartale 2024 w porównaniu do I kwartału 2023, w tym głównie wobec Euro .

EBITDA  – 32,9 mln PLN wobec 24,6 mln PLN za I kwartał 2023, co stanowi wzrost  o 8,3 mln PLN, tj. o 33,7%.

Zysk netto – 22,5 mln PLN  wobec 16,6 mln PLN za  I kwartał 2023 rok, co stanowi wzrost o 5,9 mln PLN, tj. o 35,5%.

W I kwartale 2024 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpił procentowy wzrost skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży w stosunku do I kwartału  2023 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 6,9 p.p. Procentowy skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 41,6%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 34,7%. Zmiana wynika z niższych kosztów wytworzenia produktów oraz cen nabycia towarów handlowych w stosunku do Porównywalnego  okresu sprawozdawczego, a także portfela produktowego.

Kwota skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 60,7 mln PLN , a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 52,8 mln PLN, co stanowi wzrost  o 7,9 mln PLN tj. o 15,0 % i w głównej mierze przyczyniło się do wzrostu EBITDA oraz zysku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2024 rok. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2024 rok mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione  w raporcie kwartalnym za i kwartał 2024, które Emitent zamierza opublikować 10 maja 2024 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2024.

← Powrót