relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2019 K

Raport bieżący 05/2019 K
Data: 11.01.2019
Godzina: 12:33

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 5_2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o korekcie raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Korekta raportu wynika z oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na braku umieszczenia, w treści projektu Uchwały nr 2 znajdującego się w załączniku do raportu bieżącego 5/2019 o nazwie: „Projekty_uchwał_NWZA_2019_Spółki_DECORA_SA – 10.01”, punktu 7 porządku obrad o treści „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Decora S.A.”.

Emitent tym samym przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.:
„Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.

W załączeniu:
• treść ogłoszenia nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienia się w ten sposób, iż do pierwotnego porządku obrad dodaje się punkt 7, a tym samym dotychczasowe punkty od 7 do 13 staja się odpowiednio punktami 8 do 14 porządku obrad.
• treść projektów uchwał do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającą treść uchwały do punktu 7 porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie_NWZA_Decora_01_2019-10.01

11-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Projekty_uchwał_NWZA_2019_Spółki_DECORA_SA-10.01

11-01-2019

← Powrót