relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 04/2024

Raport bieżący 04/2024
Data: 26.04.2024
Godzina: 10:13

Temat:

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. ( „Spółka”)  informuje, że w dniu 26.04.2024 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. („Uchwała”).

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 71.545.147,09  złotych (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 09/100) podzielić w następujący sposób:
a. kwotę 31.641.189,00 złotych (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden  tysięcy sto osiemdziesiąt  dziewięć  złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,00 złote (trzy złote 00/100 ),
b. kwotę 39.903.958,09  złotych (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące   dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

← Powrót