relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 04/2020

Raport bieżący 04/2020
Data: 27.03.2020
Godzina: 8:52

Temat:

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27.03.2020 roku podjął uchwałę  dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. („Uchwała”).

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 21.618.709,65  złotych (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 65/100)  podzielić w następujący sposób:

a. kwotę 10.547.063,00 złotych (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 00/100) ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,00 złoty (jeden złoty 00/100),

b. kwotę 11.071.646,65 złotych ( jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100)  przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

← Powrót