relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 04/2018

Raport bieżący 04/2018
Data: 09.03.2018
Godzina: 11:39

Temat:
Udzielenie poręczenia o znacznej wartości przez jednostka zależną od Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział III pkt. 2 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że jednostka zależna od Spółki – ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach (Niemcy) dnia 9 marca 2018 r. udzieliła Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie solidarnego poręczenia (zwane dalej „Poręczeniem”) za zobowiązania Spółki z tytułu limitu wierzytelności w wysokości 37.000.000,00 zł, wynikającego z umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, zastępującego gwarancję z dnia 16 maja 2016 r., ważną do 30 czerwca 2018 r. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 55.500.000,00 zł. Poręczenie jest ważne do dnia 29 września 2018 r. Poręczenie  zostało udzielone  bez  wynagrodzenia.  Nie  określono  innych warunków finansowych Poręczenia.

Wartość Poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.

← Powrót