relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 04/2017

Raport bieżący 04/2017

Temat:
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2016.
  

 Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w związku z wypracowaniem przez Spółkę Decora S.A. w 2016 roku zysku netto w kwocie 12.434.932,56 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych), w dniu 06 kwietnia 2017 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2016 roku zysku netto w wysokości 9.607.822,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia pozostałej części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2016 roku zysku netto w wysokości 2.827.110,56 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziesięć złotych 56/100 złotych)  na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję.

← Powrót