relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 03/2024

Raport bieżący 03/2024
Data: 15.04.2024
Godzina: 17:15

Temat:

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2023 rok

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_ Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości zmianę terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2023 r., które zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. termin przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2023 ustalony był na dzień 19 kwietnia 2024 r.

← Powrót