relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 03/2020

Raport bieżący 03/2020
Data: 19.03.2020
Godzina: 8:37

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 2019 rok:
Przychody ze sprzedaży – 306,3 mln PLN wobec 277,6 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 28,7 mln PLN, tj. o 10%;
EBITDA  – 44,2 mln PLN wobec 26,9 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 17,3 mln PLN, tj. o 64%;
Zysk netto – 25,3 mln PLN  wobec 20,0 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 5,3 mln PLN, tj. o 27%.
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok:
Przychody ze sprzedaży – 292,0 mln PLN wobec 262,3 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 29,7 mln PLN, tj. o 11%;
EBITDA – 39,5 mln PLN wobec 23,0 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 16,5 mln PLN, tj. o 72%;
Zysk netto – 21,6 mln PLN wobec 17,7 mln PLN w roku 2018, co stanowi wzrost o 3,9 mln PLN, tj. o 22%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym, które Emitent zamierza opublikować 27 marca 2020 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 01/2020.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za 2019 rok wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
IV kwartał 2019 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2018 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3,5 mln PLN, tj. o 70%.

Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 8,6 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 5,0 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, wzrostu amortyzacji oraz wpływu MSSF 16 na amortyzację w kwocie 0,4 mln PLN.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 2019 rok. Wyniki opublikowane w raporcie rocznym za 2019 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

← Powrót