relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 03/2019

Raport bieżący 03/2019
Data: 10.01.2019
Godzina: 9:54

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Raporty dotyczące 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 29 marca 2019 r.

Raporty dotyczące 2019 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2019 r. – 10 maja 2019 r., natomiast za III kwartał 2019 r. – 8 listopada 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 23 sierpnia 2019 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie §79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

← Powrót