relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 03/2018

Raport bieżący 03/2018
Data: 09.03.2018
Godzina: 11:28

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. – zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział II pkt. 2 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 9 marca 2018 r. Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneks nr 23 do umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Aneksem”).
Na mocy Aneksu dzień ostatecznej spłaty limitu, ostatni dzień okresu wykorzystania oraz dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem został zmieniony z dnia 30 marca 2018 r. na dzień 29 czerwca 2018 roku, przy czym ostatni dzień okresu wykorzystania w przypadku kredytu rewolwingowego został zmieniony z dnia 29 marca 2018 r. na dzień 28 czerwca 2018 roku.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w związku z zawarciem Aneksu jednostka zależna od Spółki – ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach (Niemcy) dnia 9 marca 2018 r. udzieliła Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie solidarnego poręczenia (zwane dalej „Poręczeniem”) za zobowiązania Spółki z tytułu umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, zastępującego gwarancję z dnia 16 maja 2016 r., ważną do 30 czerwca 2018 r. Poręczenie jest ważne do dnia 29 września 2018 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 marca 2018 r. Emitent uzyskał informację, iż w związku z zawarciem Aneksu, na mocy aneksu nr 6 do umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia z dnia 21 lutego 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartego pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Decora-Nieruchomości z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, jednostka zależna od Spółki – Decora-Nieruchomości z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej stała się stroną umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia z dnia 21 lutego 2013 r. w miejsce Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Pozostałe istotne warunki umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.

← Powrót