relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2024

Raport bieżący 02/2024
Data: 9.04.2024
Godzina: 17:09

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za rok 2023 oraz  za IV kwartał  2023 roku.

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 2023 rok.

Przychody ze sprzedaży – 570,9  mln PLN wobec 545,7  mln PLN za  2022 rok, co stanowi wzrost o 25,2mln PLN, tj. o 4,6%;
EBITDA  – 103,1 mln PLN wobec 68,4 mln PLN za  2022 rok, co stanowi wzrost  o 34,7 mln PLN, tj. o 50,7%
Zysk netto – 66,9 mln PLN  wobec 40,5 mln PLN za  2022 rok, co stanowi wzrost o 26,4 mln PLN, tj. o 65,2%.

W IV kwartale 2023 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpił procentowy wzrost skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do IV kwartału  2022 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 5,0 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 39,6%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 34,6%. Odnotowano także zwiększenie skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży  w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o kwotę 8,2 mln PLN. Kwotowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 51,9 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 43,7 mln PLN. Zmiana wynika z większej wartości skonsolidowanych przychodów netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym, niższych kosztów wytworzenia produktów oraz cen nabycia towarów handlowych w stosunku do Poprzedniego okresu sprawozdawczego a także portfela produktowego.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi wzrost skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 8,7 mln PLN, tj. o 53,0%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 25,1 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 16,4 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu  kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją przede wszystkim wzrostu kwoty skonsolidowanego zysku brutto na sprzedaży   w  IV kwartale 2023 roku.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost skonsolidowanych przychodów finansowych ( liczonych per saldo z kosztami finansowymi)  w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,7 mln PLN .Wartość skonsolidowanych przychodów finansowych (liczonych per saldo z kosztami finansowymi)  w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 2,8 mln zł, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym  wyniosła minus 2,9 mln PLN . Zmiana wynika przede wszystkim z  dodatniej wyceny na dzień bilansowy 31.12.2023 zobowiązań w walucie obcej ( głównie kredytów bankowych).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost  skonsolidowanego zysku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 8,1 mln PLN, tj. o 96,4%. Wartość skonsolidowanego zysku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 16,5 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 8,4 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu  kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT oraz przychodów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za  2023 rok. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za  2023 rok mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione  w raporcie rocznym za 2023 rok, które Emitent zamierza opublikować 19 kwietnia 2024 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2024.

← Powrót