relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2023

Raport bieżący 02/2023
Data: 09.01.2023
Godzina: 18:33

Temat:

Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”) od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, („Allianz DFE”), że w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 9%.

Zawiadamiający poinformował, że przed połączeniem na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE nie było zapisanych akcji, stanowiących udział w kapitale zakładowym spółki, co dawałoby prawo do wykonywania głosów z akcji stanowiących udział w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki, natomiast na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1.039.103 akcji, stanowiących 9,85% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.039.103 głosów z akcji stanowiących 9,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Według treści Zawiadomienia, po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 1.039.103 akcji, stanowiących 9,85% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 1.039.103 głosów z akcji stanowiących 9,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Jednocześnie Zawiadamiający, zarządzający Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

typnazwa dokumentudata aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018Zawiadomienie_art69_Allianz09-01-2023

← Powrót