relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2019

Raport bieżący 02/2019
Data: 07.01.2019
Godzina: 19:28

Temat:
Zgłoszenie przez akcjonariusza sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz.16:30 od akcjonariusza Spółki, to jest od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”), powziął informację o żądaniu Towarzystwa, w trybie art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. „Kodeks spółek handlowych”, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. punktu porządku obrad wraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Treść projektu uchwały, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Projekt uchwały.

07-01-2019

← Powrót