relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2018

Raport bieżący 02/2018
Data: 15.02.2018
Godzina: 16:54

Temat:
Zbycie akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 lutego 2018 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Zarządu emitenta – Pana Waldemara Osucha.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 13 lutego 2018 r. dokonała zbycia 12000 (dwanaście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 9,22 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-02-15 16:54 | Raport bieżący 02/2018

RB_2_2018 – powiadomienie art.19ust.1 MAR

15-02-2018 16:54

← Powrót