relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2017

Raport bieżący 02/2017

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem” lub „Spółką”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A (tys. PLN) za 2016 rok:
Przychody ze sprzedaży – 208.537 wobec 197.908 w roku 2015, co stanowi wzrost o 10.629, tj. o 5%;
Zysk z działalności operacyjnej – 16.869 wobec 9.817 w roku 2015, co stanowi wzrost o 7.052, tj. o 72%;
EBITDA  – 24.596 wobec 18.494 w roku 2015, co stanowi wzrost o 6.102, tj. o 33%;
Zysk netto – 13.006 wobec 3.364 w roku 2015, co stanowi wzrost o 9.642, tj. o 287%.
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem” lub „Spółką”) podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2016 rok (tys. PLN):
Przychody ze sprzedaży – 178.600 wobec 165.992 w roku 2015, co stanowi wzrost o 12.608, tj. o 8%;
Zysk z działalności operacyjnej – 13.577 wobec 7.642 w roku 2015, co stanowi wzrost o 5.935, tj. o 78%;
EBITDA – 20.603 wobec 15.428 w roku 2015, co stanowi wzrost o 5.175, tj. o 34%;
Zysk netto – 12.435 wobec 5.106 w roku 2015, co stanowi wzrost o 7.329, tj. o 144%.
Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym potwierdzonym opinią oraz raportem biegłego rewidenta i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za rok 2016 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 2, 4 i 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2016 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2015 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zmiana (spadek) procentowego poziomu skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wynosząca 5,2 punktu procentowego.
– szacunkowy poziom skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 16.068 tys. zł wobec 16.985 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi spadek o 917 tys. zł,
– szacunkowy poziom procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 31,1 procent wobec 36,6 procent w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi spadek o 5,2 punktu procentowego

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że poziom odchylenia skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do poziomu odchylenia skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Emitenta wyniesie 21,7 punktów procentowych.
 – szacunkowy poziom skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 11.652 tys. zł wobec 13.135 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi spadek o 1.483 tys. zł, tj. o 11,3%;
– szacunkowy poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 51.602 tys. zł wobec 46.745 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi wzrost o 4.857 tys. zł, tj. o 10,4%.
Głównymi przyczynami zmian powyższych wielkości w IV kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego kwartału 2015 był zdarzenia o charakterze jednorazowym (likwidacja i odpisy majątku obrotowego) oraz niższe koszty operacyjne i wyższy poziom sprzedaży.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zmniejszenie kosztów finansowych (liczonych per saldo z przychodami finansowymi) w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3.010 tys. zł. Wartość kosztów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym będzie ujemna i wyniesie minus 2.719 tys. zł a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosły 291 tys. zł. Zmiana wynika ze korekty prezentacyjnej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zmniejszono koszty finansowe o kwotę 2.756 tys. zł, o którą jednocześnie powiększono koszty w pozycji Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych. Kwota ta stanowi wartość sprzedanych należności wobec sprzedanych spółek zależnych w 2016 roku. Korekta prezentacyjna nie wpływa na poziom zysku przed opodatkowaniem i poziom zysku netto.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2016. Wyniki opublikowane w raporcie za 2016 rok mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót